Tuesday, 21 May 2013

KONSEP KARYA AGUNG MELAYUPENDAHULUAN
Karya Agung ditakrifkan sebagai satu hasil penulisan yang tinggi mutunya dan dihasilkan oleh tokoh pengarang Melayu. Karya Agung mengandungi semua unsur tetapi yang utamanya ialah kualiti penulisan yang dapat mengangkat martabat bangsa dan tamadun. Kualiti bahasa yang terdapat dalam karya agung juga bagus, mudah difahami, penampilan pelbagai struktur ayat, kosa kata yang bagus dan boleh dikaji daripada pelbagai aspek sama ada dari segi isi kandungan atau nilai masyarakat. Karya agung turut melibatkan banyak bidang kajian. Ketokohan penulis karya agung juga telah dinilai oleh panel yang dilantik.  Antara contoh karya agung ialah Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tuah, Tuhfat Al-Nafis, Hikayat Pelayaran Abdullah dan Bustan Al-Katibin. Karya-karya agung tersebut mempunyai nilai keindahan dari segi struktur ayat, kosa kata, dan isi kandungannya yang tersendiri.

TAKRIF/KONSEP KARYA AGUNG
Karya agung ialah karya klasik yang telah meninggalkan kesan budaya, pemikiran, pandangan dan falsafah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama sesuatu bangsa. Karya itu dapat dianggap sebagai pembentuk dan cermin budaya dan tamadun bangsa yang melahirkan karya itu. Ia melambangkan keunggulan daya cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri. Kita mengenal tamadun Greek, Cina, India, Mesir dan bangsa-bangsa yang lain melalui karya seni, pemikiran, falsafah, sastera dan dicetuskan oleh pemikir, seniman dan sasterawan zaman dahulu kala mereka yang mampu meninggalkan pengaruh yang besar dan kekal sepanjang zaman, dipelajari, dijadikan petua, dikekalkan atau dicerna oleh keturunan berikutnya sehinggalah hasilnya menjadi tradisi dan warisan bangsa hingga ke zaman ini.

KONSEP KARYA AGUNG MELAYU
Karya Agung Melayu ialah karya yang melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu kala dalam menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral dan visi bangsa dan masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni yang tinggi nilainya sehingga kesan seni, budaya dan falsafah kekal sepanjang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. Tamadun Melayu sepanjang zaman banyak sekali dibentuk dan diwataki oleh tradisi sastera ini.

Karya Agung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau dilisankan (pepatah, pantun, lipur lara, dan lain-lain) dalam bahasa Melayu, tidak mengambil kira kelompok bangsa/etnik dalam kawasan Dunia Melayu ini, sama ada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu, atau orang Melayu Brunei, atau orang Aceh, orang Bugis, orang Minangkabau, dan lain-lain yang menghasilkan karya itu. Dari segi ini sempadan geografi dan etnik tidak timbul, tidak kira di manakah daerah asalnya di Dunia Melayu ini, dan mampu mencetuskan dalam bentuk dan gaya yang luar biasa, unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-menurun.

KONSEP KARYA AGUNG DUNIA MELAYU
Karya Agung Dunia Melayu dimaksudkan kepada karya agung di kawasan Dunia Melayu yang terdapat dalam bahasa-bahasa serumpun atau bahasa-bahasa Malayo-Polinesia yang lain. Terdapat banyak karya dalam bahasa-bahasa lain yang diiktiraf dalam bangsa berkenaan sebagai karya agung, antaranyaNagarakertagama atau Serat Centhini yang ditulis dalam bahasa Jawa, atau I la Galigo yang ditulis dalam bahasa Bugis. Karya-karya yang seperti ini jika sesuai dengan takrif Yayasan, boleh diterima sebagai Karya Agung Dunia Melayu dan bolehlah dimasukkan ke dalam rancangan Yayasaan untuk dikaji, diperkenalkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu melalui terjemahan.

PENUTUP
Karya agung Melayu merupakan satu khazanah orang Melayu itu sendiri. Kandungan karya agung ini juga memberi kesan kepada kehidupan dan pemikiran manusia. Kisah-kisah yang dimuatkan dalam karya agung turut boleh dijadikan teladan dan panduan dalam hidup masyarakat Melayu itu sendiri. Hal ini menunjukkan karya agung mampu membawa perubahan yang baik dalam hidup sesebuah masyarakat kerana menyampaikan pengajaran, nasihat dan nilai murni.

SUMBER
            

No comments:

Post a Comment